Tālrunis pasūtījumiem: 20 10 25 25  (darba dienās no 09:00-17:00)

Lietošanas noteikumi

Noteikumi    

Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta veikala satys.lv lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk satys.lv piedāvātās preces vai citādi izmanto satys.lv pakalpojumus.

Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SĀTYS gaļa i dasys”, reģistrācijas Nr. 41503077189, juridiskā adrese Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401.

Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas satys.lv vai izmanto citus satys.lv pakalpojumus (ieskaitot parakstīšanos uz jaunuma saņemšanu satys.lv interneta veikalā).

Izmantot satys.lv un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, un juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties satys.lv.

Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments.

Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces satys.lv, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties satys.lv, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos satys.lv pakalpojumus, ja Pircējs izmanto satys.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt satys.lv darba stabilitātei vai drošībai.

Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt satys.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.


Personas datu nodošana, apstrāde un glabāšana

Lai varētu izmantot satys.lv un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, kurā tiks piegādātas preces, un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas pārstāvja vārdu, uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.

Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

Ja Pircējs izmanto satys.lv interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

Vairāk informācijas par personas datu nodošanu, apstrādi un glabāšanu  –  Privātuma politika.


Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

Preču un pakalpojumu cenas satys.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā satys.lv pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.

Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā precīzu atbilstību. Ja preces cena par reālo saņemtās vai piegādātās preces svaru ir mazāka par Pircēja samaksāto, Pārdevējs atmaksā starpību Pircēja norādītajā bankas kontā 2-5 darba dienu laikā pēc preces piegādes.Ja preces cena par reālo saņemtās vai piegādātās preces svaru ir lielāka  par Pircēja samaksāto, starpība Pircējam nav jāpiemaksā.

Pircējs norēķinās par precēm vai nu priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā.

Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.

Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts sadaļā Piegāde.


Preču komplektēšana un piegāde

Piegāde ir vienīgais veids satys.lv iegādato preču saņemšanai.

Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajās teritorijās.
Vairāk informācijas par satys.lv piegādes teritorijām un piegādes maksu – Piegāde.

Piegādes teritorijas un maksas nosacījumi var tikt mainīti.

Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā preču piegādes brīdī nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu, vai aizstāt preces ar līdzvērtīgu produktu, koriģējot cenu atbilstoši aizvietotajai precei, izņemot gadījumus, ja klients ir skaidri un nepārprotami paziņojis, ka nepiekrīt preču aizvietošanai.

Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā 2-5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.

Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atmaksāta atpakaļ.

Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā dienā un laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.
Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.

Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.


Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

Visu satys.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet satys.lv ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

Pārdevējs neatbild par to, ka satys.lv esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām satys.lv ir ilustratīva nozīme.

Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: [email protected], klāt pievienojot preces fotogrāfiju.


Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm, dzērieniem un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm.


Informācijas apmaiņa

Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot satys.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.


Beigu noteikumi

Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.